خدمات اعزام دانشجو به قبرس

خدمات اعزام به قبرس

در ذیل مراحل اخذ پذیرش دانشگاه مدیترانه شرقی و پس از آن ثبت نام بترتیب درج شده است
اخذ پذیرش دانشگاه EMU
- داوطلب پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، ترجمه ها و اسکن آن، کلیه مدارک را از طریق فرم ارسال مدارک برای ما ارسال خواهد کرد
- ایمیلی مبنی بر تائید دریافت مدارک برای شما ارسال خواهد شد و پس از بررسی در صورت وجود کسری، طی ایمیلی مدارک مورد نیاز از شما درخواست خواهد شد
- پس از آن کلیه مدارک متقاضی توسط نماینده ما، بصورت حضوری به دایره ثبت نام دانشگاه مدیترانه شرقی برده شده و به نیابت داوطلب فرمهای اخذ پذیرش و درخواست بورسیه تکمیل خواهد شد.
- بعد از طی مراحل اداری تائید دانشگاه نامه پذیرش رسمی متقاضی صادر می شود و به نماینده ما تسلیم خواهد شد
- اسکن نامه پذیرش از طریق ایمیل برای داوطلب ارسال می شود و هنگام ورود به قبرس نامه اصلی به داوطلب تحویل داده خواهد شد.
- بعد از ورود به قبرس و دریافت نامه پذیرش، نماینده ما در کلیه مراحل ثبت نام با شما همراه بوده و شما را راهنمائی می کند تا مراحل ثبت نام خاتمه یابد
- در طی مدت ثبت نام داوطلب از ۲ روز اسکان رایگان در یکی از خوابگاههای دانشگاه استفاده می کند و مشاورین ما شما را در یافتن خانه دانشجوئی یا ثبت نام در خوابگاه یاری خواهند کرد
- برای مراحل اخذ اقامت و آزمایشات پزشکی نیز مشاورین ما در تمام مدت همراه شما خواهند بود