Home » اطلاعیه های مهم » قبولی آقای هادی قربانی در پزشکی دانشگاه آنکارا