Home » Posts tagged "انتقالی ، پزشکی ، Yos ،"

✅✅✅ شرایط انتقالی دانشجویان پزشکی به ایران

بسیاری از متقاضیان تحصیل پزشکی در خارج از کشور خواهان ادامه تحصیل و گرفتن انتقالی به دانشگاه های ایران می باشند.   ◀️ دانشجویان پزشکی که خواهان گرفتن انتقالی به دانشگاه های ایران هستند باید شرایطی را داشته باشند.   ✔️ دانشجویان میبایست حداقل ۷۲...

ادامه مطلب